Hais txog AA

AA nyob rau hauv Hmong

Anyone is welcome to attend an Open Meeting of Alcoholics Anonymous.  Attendance at Closed Meetings is limited to persons who have a desire to stop drinking. If you need the assistance of a translator, please feel free bring a friend or family member to an Open Meeting to translate.

In keeping with our singleness of purpose and our Third Tradition which states that “The only requirement for A.A. membership is a desire to stop drinking,” we ask that all who participate confine their discussion to the problems with alcohol.

ALCOHOLICS ANONYMOUS® yog ib lub kooshum tej quaspuj quasyawg lug sib ntsib thaam txug tej teebmeem yaav taag lug, kev vaam hab ca sab ntawm puab tug kheej kws ib leeg yuav paab tau ib leeg rua qhov puab muaj qhov teebmeem zoo ib yaam hab paab lwm tug kom puab tsi txhob quavcawv.

  • Yaam kws yuav koom tau lub kooshum nuav yog yuav tsum muaj sab tso tseg kev haus cawv. Kev koom huv kooshum A.A. yeej tsi tau them ib qho dues los puas fees hlo le; Peb paab hab txhawb lug ntawm peb tug kheej tej nyajtxag xwb.
  • Lub kooshum A.A tsi koomteg nrug lwm paab lwm pawg, denomination, ua teb ua chaw (politics), lwm lub kooshum los institution; hab yeej tsi xaav koom rua tej kev sib thaam txij taug txij peg (controversy), los puas tso cai hab tsi tso cai rua yaam kws tshwmsim lug.
  • Peb lub homphaj yog nyob tsi quavcawv hab paab lwm tug quavcawv kom nwg tau nyob tsi quavcawv ib yaam.

Copyright © by the A.A. Grapevine, Inc.; Tau cai rov luam dlua

Comments are closed