KAUM OB KAUJTSUAM NTAWM ALCOHOLICS ANONYMOUS

KAUM OB KAUJTSUAM NTAWM ALCOHOLICS ANONYMOUS

 1. Peb leeg has tas peb tsi muaj fwjchim kaav kov yeej tau cawv – hab peb ntsuag coj tsi tau peb lub neej.
 2. Tau ntseeg has tas lub fwjchim luj tshaaj peb lub yuav hloov tau peb moog ua neeg npav vwm.
 3. Tau txavtxim sab muab peb lub neej txujsa ca rua Vaajtswv ua tug tsomkwm le peb tau nkaagsab Nwg.
 4. Txavtxim tsi ntshai lug nrhav yaam zoo (moral inventory) ntawm peb tug kheej
 5. Leeg ncaajnraim rua Vaajtswv, rua peb tug kheej, hab rua lwm tug tuabneeg has txug peb qhov yuamkev.
 6. Yeej npaajtxhij taagnrho ca Vaajtswv rhu peb tug yaavtxwv tsi zoo tawm moog.
 7. Txu fwjchim thov Nwg muab peb tej kws rhu tawm moog.
 8. Teev cov npe txhua tug kws peb tau ua rua raug mob lawd hab yuav tsum tau thov suavdlawg zaam txim kom muaj kev sib raug zoo le qub.
 9. Yog tas tau, yuav lug paab khu cov tuabneeg zoo ib yaam yug nyob rua txhua qhov, tsua tsi ua rua puab los puas lwm tug raug mob.
 10. Yuav tsi tso tseg qhov peb nrhav peb peb tej personal inventory hab thaum peb ua tsi yog lawm, peb yuav tsum leeg ncaajnraim.
 11. Yuav paab khu peb txujkev xaav lug natwm kev thov hab cuag Vaajtswv le qhov peb nkaagsab Nwg, thov kom tau lub tswvyim raws le Nwg sab xaav rua peb hab lub fwjchim lug coj kom tau.
 12. Thaum tsi tau muaj cov nqeb ntawm nuav peb tsi feebmeem, nwgnuav muaj lawm peb coj txujlug moog qha rua cov tseem quavcawv, hab

Comments are closed